Year of issue:    2000
Price:   EUR 5,00 (+ dispatch costs)
Playing time:   71' 10"
Label:   Sonante CD 1400792
 
Order from:   Beiaard Centrum Nederland  
Amersfoort   

 
FRYSLÂN'S SJONGENDE TUORREN
Seis Fryske Klokkespullen
  
Boalsert: Klaas de Haan
[1]Trad. / De Boalserter Merke
[2]Trad. / De Skotse Trije
[3]Trad. / It Heitelân
 
Snits: Dirk S. Donker
[4]Work H C / Us Pake syn Klok (arr. L 't Hart)
[5]Donker D S / Lied en Rondino 'Yn'e Snitser Merke'
[6]Post P / Variaties over een Fries volksliedje
 
Dokkum: Auke de Boer
[7]Mark A van der / It Dokkumer Lokaaltsje
[8]Húsman C / Elts mei graach ris fiskje
 Vries T de / De Alvestędentocht
 Vries T de / De Maitiid
[9]Trad. / De Wâldsang
 
Ljouwert: Dirk S. Donker
[10]Popma van Oevering R / Capricio uit Suite IV
[11]Halbertsma T E / Flaggeliet
[12]Bergen F H A van / Zonnesprankjes
 
De Jouwer: Dirk S. Donker
[13]Post P / Leeuwarder Impressies
[14]Hoogslag Jac N D / Jubilate voor Carillon D.E.
 
It Hearrenfean: Mar Bruinzeel
[15]Troelstra P J / Grouster Weagen
[16]Mark A van der / Skűtsjesilen
[17]Donker D S / Variaties over 'Simmermoarn'