UITVOEREND COMITÉLIDORGANISATIESSTATUTEN
HUISHOUDELIJK REGLEMENTWERELDCONGRESSENGEDEELDE DOCUMENTEN
ARCHIEFUITVOEREND COMITÉ
 
Koen Van Assche België Voorzitter
Hylke Banning Nederland Vice–voorzitter
Koen Cosaert België Secretaris niet–Europese landen
Audrey Dye België Secretaris Europese landen
Carl Scott Zimmerman USA Penningmeester
Lyn Fuller Australië Algemeen bestuurslid
Malgosia Fiebig Nederland Algemeen bestuurslid
Carol Anne Taylor USA Algemeen bestuurslidLIDORGANISATIES
  Nordisk Selskap for Campanologi og Klokkespil (NSCK)
  landen Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, IJsland
  voorzitter Lars SÝmod
  secretaris Karsten Hermansen
  website www.nsck.org
 
  Guild of Carillonneurs in North America (GCNA)
  landen USA, Canada, Mexico
  voorzitter Laura Ellis
  secretaris Lynnli Wang
  website www.gcna.org
 
  Carillon Society of Australia (CSA)
  landen Australië
  voorzitter Lyn Fuller
  secretaris Peter Bray
  website www.carillon.org.au
 
  Guilde des Carillonneurs et Campanologues Suisses (GCCS)
  landen Zwitserland
  voorzitter Matthias Walter
  secretaris Nicolas Dériaz
  website www.campanae.ch
 
  Carillon Society of Britain and Ireland (CSBI)
  landen Verenigd Koninkrijk, Ierland
  voorzitter Jonathan Galloway
  secretaris Scott Allan Orr
  website www.carillonsbi.org
 
  Association Campanaire Wallonne (ACW)
  landen België (Wallonië)
  voorzitter Serge Joris
  secretaris Cédric Leclercq
  website www.campano.be
 
  Vlaamse Beiaard Vereniging (VBV)
  landen België (Vlaanderen)
  voorzitter Wim Van den Broeck
  secretaris Dina Verheyden
  website www.beiaard.org
 
  Deutsche Glockenspiel Vereinigung (DGV)
  landen Duitsland
  voorzitter Ulrich Seidel
  secretaris Franzpeter Uhlig
  website www.glockenspielvereinigung.de
 
  Lithuanian Carillonist Guild (LCG)
  landen Litouwen
  voorzitter Julius Vilnonis
  secretaris  
  website
 
  Guilde des Carillonneurs de France (GCF)
  landen Frankrijk
  voorzitter Patrice Latour
  secretaris Francis Crťpin
  website www.carillonneurs.fr
 
  Koninklijke Nederlandse Klokkenspel Vereniging (KNKV)
  landen Nederland
  voorzitter Ada Boerma-van Doorne
  secretaris Leo Samama
  website www.klokkenspel.org
 
  Polskie Stowarzyszenie Carillonowe (PSC)
  landen Polen
  voorzitter Grzegorz Szychliński
  secretaris Monika Kaźmierczak
  website
  Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya (CCCC)
  landen CataloniŽ
  voorzitter Ramon Genť
  secretaris Blai Ciurana
  website www.campanes.cat

  Russian Carillon Foundation (RCF)
  landen Rusland
  voorzitter Alexandra Kapinos
  secretaris
  website

  Carillon Vereenegung Lëtzebuerg (CVL)
  landen Luxemburg
  voorzitter Stéphane Baert
  secretaris
  website 
STATUTEN

 Hoofdstuk I
 Benaming – Stichting – Doel – Zetel – Taal
 
Artikel 1. Benaming
 
Beiaardwereldfederatie (BWF)
Fédération Mondiale du Carillon (FMC)
World Carillon Federation (WCF)
 
Artikel 2. Stichting
 
1. De BWF is een groepering van beiaardgilden en beiaardverenigingen (hierna aangeduid als "lidorganisaties"), van multinationale, nationale of subnationale aard. De BWF is een vereniging zonder winstbejag.

2. Multinationale gilden of verenigingen kunnen lid worden indien binnen hun werkterrein geen nationale BWF–lidorganisaties bestaan.

3. Subnationale gilden of verenigingen kunnen lid worden indien hun werkterrein niet wordt bestreken door een nationale of multinationale BWF–lidorganisatie.

4. Van eenzelfde land kunnen één of meerdere lidorganisaties als lid tot de BWF worden toegelaten. Een bij de BWF aangesloten lidorganisatie kan niet tegelijkertijd lid van een andere mondiale beiaardorganisatie zijn.
 
Artikel 3. Doel
 
1. Deze organisatie wil de verbinding zijn tussen alle beiaardverenigingen teneinde de belangen van de beiaardiers te verdedigen en de ontwikkeling van de beiaardkunst te bevorderen met alle wettelijk toegestane middelen door:
a. de verbetering van beiaarden, zowel op het gebied van muzikaliteit, als van bouw;
b. het scheppen en onderhouden van hartelijke en broederlijke relaties onder de beiaardiers van alle nationaliteiten;
c. het nastreven van artistieke en muzikale uitwisselingen.

2. De definitie van een beiaard is als volgt: "Een beiaard is een muziekinstrument bestaande uit gestemde bronzen klokken en bespeelbaar door middel van een stokkenklavier."
Alleen beiaarden van tenminste 23 klokken komen in aanmerking. Instrumenten bestaande uit 15 t/m 22 klokken en gebouwd vÚÚr 1940 mogen worden aangeduid als 'historische beiaarden'.
 
Artikel 4. Zetel
 
In principe zetelt de BWF in de woonplaats van de voorzitter of in een andere plaats door hem aangeduid en aanvaard door het Uitvoerend Comité.
 
Artikel 5. Taal
 
1. Er worden drie talen gebruikt: Engels, Frans en Nederlands.

2. Frans zal de officiële juridische taal zijn. Nochtans dienen alle documenten in het Engels en Nederlands vertaald te worden voor verspreiding onder de betrokken leden.
 
Hoofdstuk II
 Samenstelling – Toetreding
 
Artikel 6. Leden
 
Lid worden van de BWF kunnen alleen de organisaties, welke zijn aangeduid in Artikel 2 van deze statuten.
 
Artikel 7. Toelating
 
1. Om toegelaten te worden tot de BWF moeten kandidaatgilden of –verenigingen hun aanvraag om toetreding schriftelijk richten tot de voorzitter, onder bijvoeging van een copie van hun statuten en een opgave van het aantal individuele leden in elk van de in deze statuten beschreven categorieën.

2. Na advies van het Uitvoerend Comité en behandeling door het Comité van Afgevaardigden, zal over toelating door het Comité van Afgevaardigden bij geheime stemming worden beslist.
 
Artikel 8. (vervallen)
 
Artikel 9. Beëindiging lidmaatschap
 
Iedere lidorganisatie dat het lidmaatschap wenst te beëindigen moet dit drie maanden voor het eindigen van het kalenderjaar schriftelijk melden aan de voorzitter.
 
Artikel 10. Uitsluiting
 
Iedere lidorganisatie kan uitgesloten worden:
a. door verzuim van zijn financiële verplichtingen;
b. door schending van de statuten.
 
Artikel 11. Onderzoek
 
De aan– of uitsluiting van een lidorganisatie kan alleen van kracht worden na een onderzoek door het Uitvoerend Comité en het besluit van het Comité van Afgevaardigden.
 
Artikel 12. Verplichtingen van lidorganisaties
 
a. Iedere lidorganisatie verplicht zich de statuten en het huishoudelijk reglement van de BWF, alsmede de besluiten van het Comité van Afgevaardigden en Uitvoerend Comité aan haar individuele leden ter kennis te brengen.
b. Iedere lidorganisatie dient van elke algemene ledenvergadering een verslag te sturen naar het Uitvoerend Comitť in een machinaal leesbare vorm op hetzelfde moment als dit aan de eigen leden wordt gestuurd. Dit verslag dient alle beslissingen en de stemmingen daarover bevatten, met name als het gaat om statutenwijzigingen, de verkiezing van bestuursleden, en de verkiezing of benoeming van afgevaardigden naar de BWF.
c. De afgevaardigden van het Comité van Afgevaardigden moeten bij aanmelding voorzien zijn van een geschreven verklaring waarin bevestigd wordt dat zij als afgevaardigden zijn aangewezen door hun lidorganisatie.
 
Artikel 13. Geen terugbetaling van gestorte geldsommen
 
Een ontslagnemende of uitgesloten lidorganisatie kan in geen geval de gestorte geldsommen of afgestane goederen van de BWF terugvorderen.
 
Hoofdstuk III
 Bestuur – Bevoegdheden – Administratie
 
Artikel 14. Bestuur BWF
 
Het bestuur van de BWF berust bij het Comité van Afgevaardigden.
 
Artikel 15. Samenstelling Comité van Afgevaardigden
 
Het Comité van Afgevaardigden is samengesteld uit afgevaardigden van alle lidorganisaties, overeenkomstig de volgende regels:
1 afgevaardigde voor een lidorganisatie met 5 tot 40 contributie betalende individuele binnenlandse leden;
2 afgevaardigden voor een lidorganisatie met 41 tot 100 contributie betalende individuele binnenlandse leden;
3 afgevaardigden voor een lidorganisatie met 101 tot 200 contributie betalende individuele binnenlandse leden;
4 afgevaardigden voor een lidorganisatie met meer dan 200 contributie betalende individuele binnenlandse leden.
 
Artikel 16. Bevoegdheden van het Comité van Afgevaardigden
 
a. het kiezen van een voorzitter en de overige leden van het Uitvoerend Comité (UC);
b. het instellen van speciale commissies;
c. het bepalen van data en plaatsen van de wereldcongressen;
d. het aanwijzen van de verificateurs van de boekhouding/kascommissie;
e. het aanmoedigen en eventueel steunen van kunstmanifestaties of andere campanologische activiteiten.
 
Artikel 17. Samenstelling Uitvoerend Comité
 

Het Uitvoerend Comité is samengesteld uit: een voorzitter, een vice–voorzitter, een secretaris voor Europese gebieden, een secretaris voor niet–Europese gebieden, een penningmeester en twee leden. De voorzitter wordt rechtstreeks gekozen door het Comité van Afgevaardigden, de leden van het Uitvoerend Comité verdelen de andere functies onderling.
 
Artikel 18. Bevoegdheden van het Uitvoerend Comité
 
a. regelen van alle activiteiten en werkzaamheden van de BWF;
b. het versturen van de uitnodigingen voor de vergaderingen van het Comité van Afgevaardigden;
c. te waken over de toepassing van de statuten en te trachten om alle geschillen betreffende de interpretatie der statuten op te lossen;
d. het uitbrengen van advies op ieder schriftelijk voorstel uitgaande van de leden van het Comité van Afgevaardigden;
e. het op ieder wereldcongres voorleggen van een budgetvoorstel aan het Comité van Afgevaardigden;
f. verslag uitbrengen op de vergadering van het Comité van Afgevaardigden over de werkzaamheden van het laatste jaren.
 
Artikel 19. Kascommissie
 
Het comité der verificateurs/kascommissie bestaat uit twee afgevaardigden en één plaatsvervanger. Zij kunnen geen lid zijn van het Uitvoerend Comité. Zij worden op ieder wereldcongres door het Comité van Afgevaardigden aangewezen.
 
Hoofdstuk IV
 Vergaderingen – Verkiezingen
 
Artikel 20. Wereldcongressen
 
1. Ten minste om de vier jaar zal een wereldcongres worden georganiseerd door het Uitvoerend Comité en het Comité van Afgevaardigden en uitgewerkt door een speciale commissie.

2. Het Comité van Afgevaardigden vergadert tijdens ieder wereldcongres.

3. Tijdens ieder wereldcongres zal het Comité van Afgevaardigen op basis van ontvangen aanmeldingen een besluit nemen omtrent de organisator, de plaats, en de datum van het volgende congres.

4. De aanmeldingen genoemd in artikel 20.3 moeten door de voorzitter van de BWF tenminste 180 dagen vÚÚr het wereldcongres waarop het Comité van Afgevaardigden een beslissing neemt zijn ontvangen.

5. Het is de taak van het Uitvoerend Comité om toezicht te houden op de organisatie van een wereldcongres, volgens de Congress Guidelines (zoals goedgekeurd door het Comité van Afgevaardigden), vanaf het indienen van de kandidaturen tot het eigenlijke congres.
 
Artikel 21. Bijzondere vergaderingen van het Comité van Afgevaardigden
 
Een enkelvoudige meerderheid van het Comité van Afgevaardigden kan een vergadering van dit comité doen bijeenroepen, welke eventueel schriftelijk kan plaatsvinden.
 
Artikel 22. Quorum bij stemmingen Comité van Afgevaardigden
 
Het Comité van Afgevaardigden kan geldig stemmen wanneer 1/3 deel der afgevaardigden aanwezig is.
 
Artikel 23. Verkiezingen en besluiten Comité van Afgevaardigden
 
Om geldig te zijn moeten alle verkiezingen en beslissingen genomen worden bij enkelvoudige meerderheid van stemmen door de aanwezige leden of bij volmacht vertegenwoordigde leden (zie ook Art. 22). Bij staking van stemmen is die van de voorzitter beslissend.
 
Artikel 24. Uitnodiging en agenda vergaderingen Comité van Afgevaardigden
 
Het Uitvoerend Comité zendt zestig dagen op voorhand de uitnodigingen met agenda voor de vergadering aan de leden van het Comité van Afgevaardigden. De leden van het Comité van Afgevaardigden die aanvullende voorstellen willen doen aan het Uitvoerend Comité, moeten deze schriftelijk insturen veertig dagen voor de vergaderingsdatum.
 
Artikel 25. Schriftelijke stemming
 
In uitzonderlijke gevallen kan het Uitvoerend Comité een schriftelijke stemming organiseren voor het Comité van Afgevaardigden. Over het houden van een schriftelijke stemming dient unaniem te worden beslist.
 
Artikel 26. Kandidaten Uitvoerend Comité
 
Ieder lid van het Comité van Afgevaardigden kan zich voor één der functies van het Uitvoerend Comité schriftelijk kandidaat stellen, of voorgesteld worden door twee andere afgevaardigden en met schriftelijk akkoord van het voorgestelde lid.
 
Artikel 27. Herbenoeming Uitvoerend Comité
 
De uittredende leden van het Uitvoerend Comité zijn herkiesbaar.
 
Artikel 28. Periodieke verkiezing Uitvoerend Comité
 
De leden van het Uitvoerend Comité worden voor een termijn van twee wereldcongressen gekozen. Tijdens ieder wereldcongres treedt de helft van het Uitvoerend Comité af.
 
Artikel 29. Geheime stemming
 
De verkiezing van de voorzitter en de andere leden van het Uitvoerend Comité gebeurt bij geheime stemming.
 
Hoofdstuk V
 Financiën
 
Artikel 30. Kas
 
De kas van de BWF omvat:
a. de jaarlijkse bijdrage van de leden;
b. schenkingen, subsidies, legaten en toevallige giften.
 
Artikel 31. Verenigingsjaar
 
Het verenigingsjaar begint op 1 mei en eindigt op 30 april van ieder kalenderjaar. De jaarlijkse bijdrage moet gestort worden voor 31 maart.
 
Artikel 32. Verantwoordelijkheid
 
De BWF is niet verantwoordelijk tegenover derden voor haar bezittingen. De leden van het Uitvoerend Comité zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun beleid tegenover het Comité van Afgevaardigden maar niet tegenover derden.
 
Artikel 33. Niet gehonoreerde functies
 
De functies van de leden van het Uitvoerend Comité en het Comité van Afgevaardigden zijn eervol en worden niet gehonoreerd.
 
Hoofdstuk VI
 Wijziging van de statuten – Ontbinding
 
Artikel 34. Wijzingsvoorstellen
 
Deze statuten zijn vatbaar voor wijzigingen en aanvullingen, op voorstel van het Uitvoerend Comité, andere leden van het Comité van Afgevaardigden of lidorganisaties.
 
Artikel 35. Voor wijziging vereiste meerderheid
 
Het Comité van Afgevaardigden kan met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of bij volmacht vertegenwoordigde afgevaardigden de statuten en het huishoudelijk reglement wijzigen. Indien één afgevaardigde dat wenst, zal een geheime stemming worden gehouden.
 
Artikel 36. Ontbinding
 
a. Een besluit tot ontbinding van de BWF moet door en van de aanwezige leden van het Comité van Afgevaardigden worden genomen.
b. Het besluit tot ontbinding komt automatisch tot stand indien het aantal lidorganisaties tot één is gedaald.
 
Artikel 37. Verdeling eigendommen
 
Bij ontbinding zal geen lidorganisatie van de BWF aanspraak kunnen maken op enig verenigingsbezit of terugvordering van gestorte bedragen. Bij ontbinding moeten alle gelden van de BWF volgens evenredige vertegenwoordiging verdeeld worden. Over de bestemming van alle verslagen, documenten en andere bezittingen, behalve geld, zal worden gestemd.
 
Hoofdstuk VII
 Huishoudelijk reglement
 
Artikel 38. Huishoudelijk reglement
 
Met het oog op een normale voortgang van de werkzaamheden worden aangelegenheden waarin deze statuten niet voorzien geregeld in een huishoudelijk reglement dat door het Comité van Afgevaardigden in overeenstemming met de Statuten wordt vastgesteld.
 
Hoofdstuk VIII
 Varia
 
Artikel 39. Niet toegestane discussies
 
Alle discussies van politieke, filosofische en godsdienstige aard zijn verboden in de vergaderingen van de BWF. 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
 
Hoofdstuk I
 Samenstelling – Toetreding
 
1. Aan personen die op beiaardgebied uitzonderlijk verdienstelijk zijn, of geweest zijn, kan een eretitel worden verleend.
 
Hoofdstuk II
 Bestuur – Bevoegdheden – Administratie
 
1. De voorzitter of vice–voorzitter opent, leidt en sluit de vergaderingen van het Comité van Afgevaardigden en het Uitvoerend Comité.

2. Bij afwezigheid of voortijdig aftreden van de voorzitter zal de vice–voorzitter hem vervangen totdat de eerste zijn functie herneemt, of tot de eerstvolgende verkiezing van een voorzitter. Ditzelfde geldt tussen de beide secretarissen. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vice–voorzitter neemt het oudste Uitvoerend Comité–lid de functie van voorzitter waar.

3. De twee secretarissen verdelen en verrichten in onderling overleg de volgende taken:
a. het opstellen van de verslagen van vergaderingen van het Comité van Afgevaardigden en Uitvoerend Comité en het verzenden aan de lidorganisaties;
b. het voeren van de nodige briefwisseling;
c. het beheren van het archief van de secretariaten;
d. het bijhouden van de ledenlijsten van het Comité van Afgevaardigden en het Uitvoerend Comité.

4. De notulen van elke vergadering van het Comité van Afgevaardigden worden binnen drie maanden per e-mail naar de afgevaardigden verzonden. Elke afgevaardigde heeft het recht om zijn/haar bijdrage op verzoek gecorrigeerd/opgenomen te laten worden in de notulen. Hiermee start de goedkeuringsprocedure, met nieuwe versie(s), en het verzoek tot goedkeuring per mail. Vijf maanden na de vergaderingen dienen de verslagen te zijn goedgekeurd.

5. De penningmeester int de lidgelden en beheert de financiën. Hij opent met goedkeuring van het Uitvoerend Comité een bankrekening op naam van de BWF.

6. Om geldig te zijn moeten alle officiële stukken worden ondertekend door de voorzitter of de vice–voorzitter en één der secretarissen.
 
Hoofdstuk III
 Vergaderingen – Verkiezingen
 
1. De voorzitter of de vice–voorzitter bepaalt de datum van een vergadering voor het Comité van Afgevaardigden of het Uitvoerend Comité. Hij geeft de datum en agenda door aan één der secretarissen die vervolgens alle leden van het Comité van Afgevaardigden of het Uitvoerend Comité minstens 60 dagen van te voren schriftelijk op de hoogte brengt.

2. Ieder afgevaardigde van het Comité van Afgevaardigden heeft het recht zich door een ander te laten vervangen, mits deze andere persoon beschikt over een door de lidorganisatie geschreven volmacht. Ieder afgevaardigde kan per vergadering slechts over één volmacht beschikken en moet deze bij het begin van de vergadering overhandigen.

3. In dringende gevallen kunnen onderwerpen die niet op de agenda voorkomen bij het begin van de vergadering door de voorzitter of door leden van het Uitvoerend Comité voor opneming worden voorgesteld. Zij kunnen alleen op de agenda worden opgenomen wanneer 2/3 der aanwezige afgevaardigden hiermee akkoord gaat.

4. Het stemmen over personen geschiedt door geheime stemming, voor zaken door handopsteken, tenzij de vergadering anders beslist. Ook kan een voorstel bij acclamatie worden aangenomen.

5. Blanco stemmen tellen niet. Een absolute meerderheid bestaat uit de helft plus één van de geldige stemmen (zie ook Art. 23 van de statuten).

6. Bij stemming voor de voorzitter wordt bij een gelijk aantal stemmen herbegonnen totdat een meerderheid is bereikt (d.i. het hoogste aantal geldige stemmen).

7. Na iedere verkiezing kunnen de functies binnen het Uitvoerend Comité opnieuw worden verdeeld. Het nieuwe Uitvoerend Comité begint zijn werkzaamheden aan het eind van een zitting.

8. Een afgevaardigde kan lid zijn van meerdere lidorganisaties maar slechts één lidorganisatie als afgevaardigde vertegenwoordigen.

9. Beslissingen in het Uitvoerend Comité kunnen alleen genomen worden als de meerderheid van het Uitvoerend Comité aanwezig is.

 
Hoofdstuk IV
 Financiën
 
1. Het Uitvoerend Comité stelt de jaarlijkse contributie voor (zie Art. 18.e. van de statuten).

2. De leden van het Uitvoerend Comité hebben recht op een reisvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen en, indien mogelijk, voor andere werkzaamheden in het belang van de Federatie. De bedragen worden op voorhand bepaald en goedgekeurd door het Uitvoerend Comité, binnen de twee–jaarlijkse budgettaire mogelijkheden (zie Art. 18 van de statuten).
 
Hoofdstuk V
 Wijziging van het Huishoudelijk Reglement
 
1. Het huishoudelijk reglement is vatbaar voor wijzigingen en aanvullingen. Dit kan gebeuren op voorstel van het Uitvoerend Comité of de andere leden van het Comité van Afgevaardigden (voor bekrachting hiervan, zie Art. 35 van de statuten).

2. In zaken waarin door de statuten of het huishoudelijk reglement niet wordt voorzien, beslist het Uitvoerend Comité. De door het Uitvoerend Comité genomen beslissingen aangaande wijzingen of aanvullingen zijn voorlopig. Zij worden op de eerstvolgende vergadering ter kennis gebracht van het Comité van Afgevaardigden; hierover wordt dan gestemd.
 
Hoofdstuk VI
 Varia
 
1. Elk lid van het Uitvoerend Comité verbindt er zich toe bij ontslag, uitsluiting of niet–verkiezing, alle bezittingen uitgaande en toebehorende aan de Wereldfederatie (Federatiestempel, enz.) te overhandigen aan een lid van het Uitvoerend Comité, dit binnen twee maanden na ontslag, uitsluiting of niet–verkiezing.WERELDCONGRESSEN
 
#1 1922   Mechelen – BelgiŽ (Vlaanderen)
#2 1925   's-Hertogenbosch – Nederland
#3 1972   Rotterdam – Nederland
Mechelen – BelgiŽ (Vlaanderen)
#4 1974   Douai – Frankrijk
#5 1978   Amersfoort – Nederland
#6 1982   LÝgumkloster – Denemarken
#7 1986   Ann Arbor (Michigan) – USA
#8 1990   Zutphen – Nederland
#9 1994   Chambťry – Frankrijk
#10 1996   Aschaffenburg – Duitsland
#11 1998   Mechelen – BelgiŽ (Vlaanderen)
Leuven – BelgiŽ (Vlaanderen)
#12 2000   Springfield (Illinois) – USA
#13 2002   Cobh – Ierland
#14 2004   Oslo – Noorwegen
#15 2006   Gdansk – Polen
#16 2008   Groningen – Nederland
#17 2011   Bloomfield Hills (Michigan) – USA
#18 2014   Antwerpen – BelgiŽ (Vlaanderen)
Brugge – BelgiŽ (Vlaanderen)
#19 2017 Barcelona – Spanje
#20 2021   Hartford (Connecticut) – USA (online)
#21 2023   Utrecht – Nederland